Music & believe By Peter Kristian Fryksäter
”In the presence of Jesus…” – By Peter Kristian Fryksäter
”Today…” – By Peter Kristian Fryksäter
”We are the light…” – By Peter Kristian Fryksäter
”Oh Father…” – By Peter Kristian Fryksäter
”It´s you God” – By Peter Kristian Fryksäter